Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongKhác - Another

  • Bình Máu - Healing Potions Hồi phục máu cho nhân vật

  • Bình Năng Lượng - Mana Potions Hồi năng lượng cho nhân vật

  • Bình SD - SD Recovery Potions Hồi phục SD cho nhân vật

  • Bình trị độc - Antidote Loại bỏ trạng thái độc cho nhân vật.

  • Táo - Apple Hồi phục một lượng nhỏ máu cho nhân vật.

  • Hồi Thành Phù - Scroll of town portal Giúp nhân vật di chuyển ngay về thành gần nhất.

  • Bó Cung - Arrows Sử dụng cùng với Cung.

  • Bó Nỏ - Bolts Sử dụng cùng với Nỏ.

  • Rượu - Ale Tăng tốc độ tấn công thêm 20 trong vòng 60 giây.