Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongĐồ Thần Thánh - Ancient Item

Chiến Binh

Knight Leather Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10
3 Vật Phẩm : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10
4 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +20
5 Vật Phẩm : Tăng hồi phục nội lực +5
6 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng nhanh nhẹn +10
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%
Gia tăng sức mạnh +25
Gồm các vật phẩm
Mũ Da (+5-10 Nội Lực)
Áo Da (+5-10 Nội Lực)
Quần Da (+5-10 Nội Lực)
Găng Da (+5-10 Nội Lực)
Giày Da (+5-10 Nội Lực)
Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)
Nhẫn Băng (+5-10 Nhanh Nhẹn)
Hyperion Bronze Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng nhanh nhẹn +15
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng mana tối đa +30
Gồm các vật phẩm
Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)
Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)
Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)
Eplete Scale Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50
4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng lượng máu +50
Gia tăng nội lực +30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10
Gồm các vật phẩm
Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)
Garuda Brass Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +30
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%
4 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng lượng máu +50
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
Sức sát thương phép thuật +15%
Gồm các vật phẩm
Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Lửa (+5-10 Sức Mạnh)
Kantata Plate Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +30
4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng sức mạnh 15
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%
Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20
Gồm các vật phẩm
Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Gió (+5-10 Nhanh Nhẹn)
Hion Dragon Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +25
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%
Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20
Gồm các vật phẩm
Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Găng Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Giày Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Kiếm Điện (+5-10 Sức Mạnh)
Vicious Dragon Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +15
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20
Gia tăng lực tấn công tối đa +30
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gồm các vật phẩm
Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

Phù Thủy

Apollo Pad Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +10
3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%
4 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
5 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +30
6 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng nội lực tối đa +20
Gia tăng sức sát thương chí mạng +10
Gia tăng sức sát thương tối đa +10
Gia tăng năng lượng +30
Gồm các vật phẩm
Mũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)
Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh) 
Nhẫn Phép Thuật
Evis Bone Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +20
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Sức sát thương phép thuật +10%
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
Gia tăng khả năng tấn công +50
Gia tăng hồi phục nội lực +5
Gồm các vật phẩm
Áo Xương (+5-10 Nội Lực)
Quần Xương (+5-10 Nội Lực)
Giày Xương (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Gió
Hera Sphinx Set
2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +15
3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%
4 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%
5 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng khả năng tấn công +50
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +10%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
Gia tăng lượng máu +50
Gia tăng mana tối đa +50
Gồm các vật phẩm
Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)
Anubis Legendary Set
2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +50
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Sức sát thương phép thuật +10%
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng sức sát thương tối đa +20
Gồm các vật phẩm
Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)
Isis Legendary Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng năng lượng +30
Sức sát thương phép thuật +10%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gồm các vật phẩm
Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Tiên Nữ

Ceto Vine Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +10
3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
4 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20
5 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên +5%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng năng lượng +10
Gia tăng lượng máu +50
Gia tăng sức mạnh +20
Gồm các vật phẩm
Mũ Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Quần Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Găng Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Giày Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Trường Kiếm (+5-10 Sức Mạnh)
Nhẫn Đất (+5-10 Sức Mạnh)
Gaia Silk Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +25
4 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
Gia tăng nhanh nhẹn +30
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +10
Gồm các vật phẩm
Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)
Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)
Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)
Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)
Nỏ Vàng (+5-10 Nhanh Nhẹn)
Odin Wind Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
4 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng nhanh nhẹn +30
Gia tăng mana tối đa +50
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gia tăng nội lực tối đa +50
Gồm các vật phẩm
Mũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Giày Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Argo Spirit Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +30
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng lực tấn công tối đa +30
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%
Gồm các vật phẩm
Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
Gywen Guardian Set
2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
3 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn 30
4 Vật Phẩm : Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng lực tấn công tối đa +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20
Gồm các vật phẩm
Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Cung Bạc (+5-10 Nhanh Nhẹn)
Dây Chuyền Kỹ Năng
Aruane Guardian Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +10
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gồm các vật phẩm
Mũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Đấu Sĩ

Gaion Storm Crow Set
2 Vật Phẩm : Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +15%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng độ sức sát thương tối đa +30
Sức sát thương phép thuật +20%
Gia tăng sức mạnh +30
Gồm các vật phẩm
Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Giày Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Nước (+5-10 Nội Lực)
Muren Storm Crow Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức chống đỡ +25
Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%
Gồm các vật phẩm
Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)

Chúa Tể

Agnis Adamantine Set
2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +40
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng sức sát thương tối đa +20
Gồm các vật phẩm
Mũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)
Browii Adamantine Set
2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +20
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng năng lượng +30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gia tăng mệnh lệnh +30
Gồm các vật phẩm
Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)

Thuật Sĩ

Crono Red Wing Set
2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +20%
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +60
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng sức sát thương tối đa +20
Gồm các vật phẩm
Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Ma Thuật (+5-10 Năng Lượng)
Semeden Red Wing Set
2 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng năng lượng 30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gồm các vật phẩm
Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)
Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)