Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
- Các loại cánh cấp 3:

 • Cánh Cuồng Phong

  Wing of Storm Blade Master

 • Cánh Thiên Sứ

  Wing of Eternal Grand Master

 • Cánh Ngũ Sắc

  Wing of Illusion High Elf

 • Cánh Lôi Vũ

  Wing of Ruin Duel Master

 • Cánh Phượng Hoàng

  Wing of Dimension Dimension Master

 • Áo Choàng Đế Vương

  Cape of Emperor Lord Emperor

 • Áo Choàng Đại Tướng

  Cape of Overrule Fist Emperor

Cách tạo cánh cấp 3


Lông Vũ Condor

Linh Hồn Condor
Bước 1: Tạo lông vũ Condor

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Nguyên liệu ép cánh cấp 3
Bước 2: Tạo cánh cấp 3

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 1 Lông Vũ Condor
 • + 1 Linh Hồn Condor
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Nguyên liệu ép cánh cấp 3

Ép thành công